پاسخ مساله جمع ویژه

بدست bamdadi

این پاسخ یک مساله است. ابتدا اصل مساله را این‌جا بخوانید.

پاسخ: همان‌طور که از صورت مساله پیداست این یک جمع معمولی نیست و باید به عنوان نوعی رابطه میان اعداد داده شده به آن نگاه کرد. با کمی دقت در نتایج مثال‌ها متوجه می‌شویم که رابطه میان سه عدد سمت چپ و حاصل در سمت راست به این صورت است :

رقم‌های اول و دوم در حاصل = حاصل ضرب معمولی عدد اول و دوم

رقم‌های سوم و چهارم در حاصل = حاصل ضرب معمولی عدد اول و سوم

رقم‌های پنجم و ششم حاصل =  حاصل جمع معمولی عدد اول و سوم ضربدر عدد دوم که به صورت معکوس (فرضا ۴۹ نوشته شود ۹۴).

به این ترتیب حاصل عبارت ۶+۹+۲ می‌شود: ۱۸۱۲۲۷

 

نکته: راه حل ارائه شده مدعی نمی‌شود که یکتا است. در واقع ما ثابت نکرده‌ایم که این راه حل‌، تنها توضیحی است که می‌تواند آن سه مثال ارائه شده را توضیح دهد. به این ترتیب راه حل ارائه شده فقط یکی از راه حل‌های ممکن (و شاید هم تنها راه حل ممکن) است.

Advertisements