پاسخ مساله تقارن آینه‌ای

بدست bamdadi

این پاسخ یک مساله است. ابتدا اصل مساله را بخوانید و در مورد پاسخ آن فکر کنید.

پاسخ: آینه چپ و راست یا بالا و پایین را معکوس نمی‌کند. اگر رو به روی آینه بایستید، دست راست شما در قسمت راست تصویر تشکیل می‌شود و دست چپ شما در قسمت چپ تصویر. به همین ترتیب تصویر سر شما که در بالای بدن شما قرار دارد هم در همان جا تشکیل می‌شود یعنی بالای سر تصویر.

در آینه در واقع جلو و عقب جا به جا می‌شوند. تقارن آینه‌ای در واقع جلو و عقب را معکوس می‌کند و درست به همین دلیل است که نوشته‌های روی یک کاغذ را دیگر نمی‌توانید در آینه بخوانید: چون معکوس نشده‌اند و سر جای خودشان مانده‌اند! اگر شما رو به شمال رو به روی آینه بایستید تصویر آینه‌ای شما رو به جنوب خواهد ایستاد. این تصور ذهنی ماست که آینه چپ و راست را معکوس می‌کند، در حالی که تقارن آینه‌ای چنین نیست. این‌که ما شخص توی آینه را معکوس چپ/راست شده خودمان می‌بینیم جنبه روانی دارد. مغز ما آدم توی آینه را واقعی تلقی می‌کند و می‌خواهد تجسم کند که او چگونه آن‌جا رفته است. متعارف‌ترین روش تصور برای مغز ما این فرض است که او با معکوس شدن چپ و راست آدم اصلی تشکیل شده است. مغز ما عادت ندارد تصویر فرد توی آینه را با جا به جا شدن عقب و جلوی آدم اصلی تجسم کند.

ریچارد فاین‌من این پدیده را با طنز شیرینی تشریح می‌کند:

Advertisements