پاسخ مساله نقاط زیر را به هم وصل کنید

بدست bamdadi

این پاسخ یک مساله است.ابتدا اصل مساله را بخوانید و در مورد پاسخ آن فکر کنید.

پاسخ مساله‌ی «نقاط زیر را به هم وصل کنید»:

پاسخ قسمت اول:

برای حل این مساله باید ازمربع فرضی‌ای که توسط نقطه‌ها ایجاد شده خارج شوید. به عبارت دیگر باید از چارچوب خارج شوید. تصویر زیر راه حل مساله را نشان می‌دهد (وصل کردن همه‌ی نقاط فقط با چهار پاره خط بدون تکرار نقاط).

پاسخ قمست دوم: برای وصل کردن نقاط توسط یک خط راست راه‌های مختلفی وجود دارد.

چون صورت مساله اشاره‌ای به ضخامت خط مورد نظر نکرده است، شما می‌توانید از یک قلم به اندازه‌ی کافی پهن استفاده کنید و با یک حرکت همه‌ی نقاط را به هم وصل کنید. اگر نقطه‌ها روی کاغذ کشیده شده باشند، می‌توانید کاغذ را به شیوه‌ی معینی ببرید (به صورتی که هر سطر یا هر ستون یا حتی هر کدام از نقطه‌ها در یک قطعه کاغذ قرار بگیرند) و تکه‌های بریده شده را کنار هم قرار دهید تا در امتداد هم قرار بگیرند و بعد با یک خط راست همه را به هم وصل کنید. بسته به همت‌تان ممکن است راه حل‌های دشوارتری نیز به ذهنتان برسد. مثلا می‌توانید از نقطه‌ی بالا سمت راست شروع کنید و خط مستقیمی به سمت چپ بکشید و امتداد خط را همین‌طور ادامه دهید و یک دور کامل کره زمین را بزنید و مجددا از راست به چپ از سطر دوم عبور کنید و دوباره یک دور زمین را بزنید و این بار سطر سوم را به هم وصل کنید. درست است که در این حالت با یک پاره خط ریاضی طرف نیستیم اما با خطی که با تقریب خوبی راست است مواجهیم که در بیشتر شرایط قابل قبول است.

Advertisements