پاسخ مساله‌ی گلوله‌ی ایده‌آل در مقابل زره ایده‌آل

بدست bamdadi

این جواب یک مساله است. ابتدا اصل مساله را در بامدادی بخوانید و در مورد آن فکر کنید.

پاسخ مساله‌ی گلوله‌ی ایده‌آل در مقابل زره ایده‌آل

با توجه به فرض مساله‌، در صورتی که گلوله به زره برخورد کند باید از آن عبور کند که با توجه به خصوصیت زره یاد شده این یک تناقض است. پس گلوله به زره برخورد نخواهد کرد.

اما ممکن است بپرسید چطور ممکن است گلوله به زره برخورد نکند؟ آیا نمی‌توان آزمایش را تکرار کرد و هر بار از فاصله‌ای نزدیک‌تر گلوله را شلیک کرد؟

پاسخ این است که اولا جهان مرجع ما در این مساله یک جهان قراردادی یا رسمی (formal) است و دلیلی ندارد هر مفهوم منطقی، حتما مصداق فیزیکی معناداری داشته باشد. اما اگر تلاش کنیم برای رویداد یاد شده یعنی برخورد نکردن گلوله آلفا به زره بتا مصداق فیزیکی پیدا کنیم به وضعیت‌های عجیب‌تری خواهیم رسید:

(۱) گلوله هرگز با زره برخورد نمی‌کند، چون هرگز به آن نمی‌رسد. هر چه گلوله به سطح زره نزدیک‌تر می‌شود، آهنگ زمان کندتر می‌شود تا حدی که برخورد محتوم در بی‌نهایت زمانی (ابدیت) رخ خواهد داد.

(۲) گلوله هرگز با زره برخورد نمی‌کند، چون دستی نامرئی مسیر آن را تغییر می‌دهد. اما ماهیت این دست نامرئی چیست؟ کسی نمی‌داند. اما احتمالا از همان جنسی است که نافذ بودن گلوله‌ی آلفا و نفوذ‌ناپذیر بودن زره بتا را تضمین کرده است.

(۳) گلوله هرگز به زره نمی‌خورد، چون درست در آستانه‌ی برخورد آن با زره جهان به پایان می‌رسد.

Advertisements