پاسخ معمای اندازه‌ی گیری زمان با طناب

بدست bamdadi

این پاسخ مساله‌ی شماره‌ی یک در این پست است. ابتدا اصل معما را مطالعه کنید.

فرض بر این است که دو طناب مشابه هم نیستند و تنها نکته‌ی مشترک‌شان در این است که دقیقا در ۱ ساعت می‌سوزند.

طناب شماره‌ی ۱ را از هر دو سمت و طناب شماره‌ی ۲ را فقط یک از سمت آتش بزنید.

وقتی طناب شماره‌ی یک کاملا سوخت، دقیقا ۳۰ دقیقه سپری شده است.

در این لحظه سر دیگر طناب شماره‌ی ۲ را آتش بزنید. ۱۵ دقیقه‌ی دیگر طول خواهد کشید که طناب شماره‌ی ۲ کاملا بسوزد.

به این ترتیب سوخت دو طناب روی هم ۴۵ دقیقه زمان برده است.

Advertisements