پاسخ معمای حداکثر مساحت با دو قطعه طناب

بدست bamdadi

این پاسخ مساله‌ی شماره‌ی ۲ در این پست است. ابتدا اصل معما را مطالعه کنید.

در میان اشکال هندسی دایره بالاترین نسبت مساحت به محیط را دارد. در نتیجه در بریدن طناب باید بیشترین سهم را به دایره و کمترین سهم را به مربع بدهید. در واقع بهتر است کوچکترین برش ممکن (با حد متمایل به صفر) را به مربع اختصاص دهیم.

همین نکته در مورد سه قسمت کردن طناب صادق است. باید دو جزء تقریبا با طول صفر را به مربع و مثلث اختصاص داد و باقی را به دایره.